ปฎิบััติการที่ 15: นำเสนอสื่อให้ความรู้/นวัตกรรมเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


วันที่ 09/03/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 09/03/2018 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก