3. การกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การตั้งและทดสอบสมมติฐาน 4. การออกแบบการทดลอง (Experimental design)


วันที่ 10/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 10/03/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก