5. สถิติพื้นฐานเพื่องานวิจัย 1. Descriptive analysis : Mean, Mode, Median, SD, SE, range, การแจกแจงความถี่ (การคิดอันตร


วันที่ 24/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 24/03/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก