องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้าน จุลชีววิทยา 4.1 สถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาและการพัฒนายาต้านจุลชีพชนิดใหม่


วันที่ 19/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 19/03/2018 (12:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก