อบรมสถิติเบื้องต้นและการนำเสนอผลงาน


วันที่ 29/03/2018 (14:30) | ถึงวันที่ 29/03/2018 (16:30)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก