ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีรอบ 2 ปี


วันที่ 16/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 16/03/2018 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก