1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment


วันที่ 24/10/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 24/10/2018 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก