1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง


วันที่ 03/09/2018 (12:00) | ถึงวันที่ 03/09/2018 (15:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก