1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling


วันที่ 14/09/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 14/09/2018 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1กลับไปหน้าหลัก