1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และส Integration of anatomy of skeletal system and physical activity (Aerobic exercise)


วันที่ 08/10/2018 (08:00) | ถึงวันที่ 08/10/2018 (11:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก