สอบกลางภาค 1/2561


วันที่ 25/09/2018 (17:00) | ถึงวันที่ 25/09/2018 (20:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3


สอบกลางภาค 1/2561 

(สอบชดเชยรายวิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2)


กลับไปหน้าหลัก