สอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)


วันที่ 05/10/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 05/10/2018 (16:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก