ประชุมผู้บังคับบัญชาสายสนับสนุนเรื่องการพิจารณาคะแนนประเมิน


วันที่ 03/10/2018 (09:30) | ถึงวันที่ 03/10/2018 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก