ปรึกษาเกี่ยวกับการทำแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม อ.ไพจิตร วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2


วันที่ 12/10/2018 (17:00) | ถึงวันที่ 12/10/2018 (20:00)


สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1กลับไปหน้าหลัก