1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์


วันที่ 03/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 03/01/2019 (09:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก