1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate)


วันที่ 09/01/2019 (14:30) | ถึงวันที่ 09/01/2019 (15:30)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก