1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)


วันที่ 17/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 17/01/2019 (09:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก