1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid)


วันที่ 16/01/2019 (14:30) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (15:30)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก