1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวนะ


วันที่ 31/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 31/01/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัยกลับไปหน้าหลัก