1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)*


วันที่ 10/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 10/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก