1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา*


วันที่ 16/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก