1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) -ß-lactams ต่อ - ß-lactamase inhibitors, Aminoglycosides, Macrolides


วันที่ 11/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก