1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ กรณีศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร


วันที่ 14/03/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 14/03/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก