1506 515-เภสัชบำบัด 4 ปฏิบัติการที่ 8: - Schizophrenia, bipolar and TDM of lithium) - Clinical Skills: rating scale in psychiatric Quiz#7 รายงานการคำนวณ TDM (รายบุคคล)


วันที่ 28/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 28/01/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก