1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร


วันที่ 09/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 09/01/2019 (10:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก