1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด


วันที่ 16/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (10:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก