1506 424-เภสัชบำบัด ปฎิบัติการครั้งที่ 4 endocrine disorder (DM and Thyroid)รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #3 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #3 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 22/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 22/01/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก