1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 infectious disease (UTI, IAI, URI) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #6 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #6 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 01/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 01/03/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก