1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 9 เรื่อง LRI and STD รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายกลุ่มย่อย (Small group discussion) Submit : individual SOAP note Evaluation : การมีส่วนร่วมและ SOAP Quiz #7 ก่อนเข้าปฏิบัติการ Cold calling quiz #7 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 15/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 15/03/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก