1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 เรื่อง HIV and TB (case based pharmacotherapy) รูปแบบปฎิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : Group SOAP Note quiz #8 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #8 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 19/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 19/03/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก