1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 13 เรื่อง Nutrition (EN and PN) รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #9 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #9 ท้ายปฎิบัติการ


วันที่ 26/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 26/03/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก