1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 14 เรื่อง Vaccine and medication in pregnancy and lactation รูปแบบปฏิบัติการ : อภิปรายร่วมกลุ่มใหญ่ (Whole class discussion) Submit : individual worksheet Quiz #10 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #10


วันที่ 29/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 29/03/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก