ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน (Protein biosynthesis) และการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification)


วันที่ 08/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 08/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก