1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 10: สัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล นโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การป้องกัน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล


วันที่ 11/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 11/01/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก