1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 12: กรณีศึกษา เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา


วันที่ 16/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน



กลับไปหน้าหลัก