เทคนิคทางชีวสารสนเทศ: การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลชีว สารสนเทศ


วันที่ 18/03/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 18/03/2019 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก