1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 16: กรณีศึกษา เรื่อง วัณโรคดื้อยาหลายขนาน


วันที่ 23/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 23/01/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก