1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 18: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง โรคเอชไอวีดื้อยา


วันที่ 23/01/2019 (15:00) | ถึงวันที่ 23/01/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก