1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.9 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ - เมอร์ส (MERS) - ไวรัสซิก้า (Zika virus) - อีโบล่า (Ebola) - ซาร์ส (SARS)


วันที่ 30/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 30/01/2019 (09:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก