1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ (ประเภทมาประเภทมาตรฐานและข้อกำหนดของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ การคำนวณ วิธีการเตรียม การประเมินผล ภาชนะบรรจุ การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์)


วันที่ 22/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 22/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก