1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Lab conference หัวข้อปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที )


วันที่ 22/01/2019 (12:00) | ถึงวันที่ 22/01/2019 (15:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก