1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 13: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์


วันที่ 16/01/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก