กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา กลุ่ม ผศ.ดร.พรทิพย์


วันที่ 31/01/2019 (16:00) | ถึงวันที่ 31/01/2019 (18:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก