ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1


วันที่ 26/02/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 26/02/2019 (15:00)


สถานที่ : PH403 ห้องประชุม ชั้น 4


ประชุมกลุ่มย่อยกับอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

(ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ)

ติดต่อขอใช้ห้องโดยนางสาวสุชาลิตา คงชาญแพทย์


กลับไปหน้าหลัก