1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 5. Bacterial genetics 6. Mechanisms of antibiotic resistance


วันที่ 14/05/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 14/05/2019 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก