1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 10. Gram negative bacilli (ต่อ) 11. Anaerobic bacteria


วันที่ 23/05/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 23/05/2019 (16:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก