1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สอบปลายภาค หัวข้อ 2-11 14 ชั่วโมงบรรยาย สอบ 3 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมตามอาจารย์ที่สอน


วันที่ 27/05/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 27/05/2019 (16:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก