สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1


วันที่ 17/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 17/06/2019 (12:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3


สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1


กลับไปหน้าหลัก