ประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)


วันที่ 30/05/2019 (08:30) | ถึงวันที่ 30/05/2019 (16:30)


สถานที่ : โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


กำหนดการประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

08.30 น.         ลงทะเบียน

 

09.00 น.         คณบดีกล่าวเปิดการประชุมระดมสมอง และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงปี 2562 – 2564

 

10.00 น.         การบรรยายเรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2562-2564)
ในช่วงปีงบประมาณ 2560 – 2562  และความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

โดย รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

                    (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม)

 

11.00 น.         กิจกรรมกลุ่มย่อย : การวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการ
                    ดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

12.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.         นำเสนอผลการวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ

                   คณะเภสัชศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม

 

14.00 น.         กิจกรรมกลุ่มย่อย : การทบทวนวิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
& Mile stone ในปี 2 ปีข้างหน้า

                   (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม)

 

15.30 น.         นำเสนอผลการการทบทวนวิสัยทัศน์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี & Mile stone           ในปี 2 ปีข้างหน้า

 

16.30 น.         สรุปผลและปิดการประชุม

 


กลับไปหน้าหลัก