สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ)


วันที่ 21/06/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 21/06/2019 (16:00)


สถานที่ : PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก